Software Release for Linux/Ubuntu Kernel 4.14 on XU4/XU3/HC1/MC1