odroid-xu4:os_images:linux:ubuntu_4.14:ubuntu_4.14

Software Release for Linux/Ubuntu Kernel 4.14 on XU4/XU3/HC1/MC1


  • odroid-xu4/os_images/linux/ubuntu_4.14/ubuntu_4.14.txt
  • Last modified: 2019/09/30 20:20
  • by mdrjr