odroid-xu4:os_images:linux:ubuntu_4.9:ubuntu_4.9

Software Release for Linux/Ubuntu Kernel 4.9 on XU4/XU3


  • odroid-xu4/os_images/linux/ubuntu_4.9/ubuntu_4.9.txt
  • Last modified: 2019/07/16 23:23
  • by tony.hong