odroid-xu4:os_images:linux:ubuntu_5.4:ubuntu_5.4

Software Release for Linux/Ubuntu Kernel 5.4 on XU4/XU3/HC1/MC1


  • odroid-xu4/os_images/linux/ubuntu_5.4/ubuntu_5.4.txt
  • Last modified: 2022/06/02 15:43
  • by luke.go